Taal / language

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 • Bij de huurder dient een deugdelijke aansluiting voor het gehuurde aanwezig te zijn.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal zes maanden om nadien bij gebreke van opzegging stilzwijgend te worden verlengd telkens met een periode van één maand.
 • De verhuurder verbindt zich met deze om gemelde storingen aan het gehuurde binnen vijf werkdagen te repareren.
 • Alle storingen door normaal gebruik ontstaan worden kosteloos gerepareerd.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan of door het gehuurde ontstaan door verkeerd gebruik of niet onmiddellijk melden van storingen.
 • De huurder is verplicht zich voor eigen rekening te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal.
 • De verhuurder heeft het recht de huurprijs te wijzigen als overheidsmaatregelen of prijs of loon ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.
 • Indien de huurder verhuist zal hij de verhuurder hiervan tijdig in kennis stellen.
 • Bij verhuizing naar een plaats buiten Groningen of Haren wordt de overeenkomst beëindigd.
 • Verhuizen van het gehuurde binnen de gemeente Groningen of Haren kan kosteloos door de verhuurder worden gedaan.
 • Opzegging van de overeenkomst door de huurder dient minimaal twee weken voor de feitelijke datum van het ophalen van het gehuurde te geschieden.
 • De beëindiging van de overeenkomst gaat in als het gehuurde weer in bezit is van de verhuurder.
 • Het tijdstip van ophalen van het gehuurde zal in overleg tussen huurder en verhuurder worden vastgesteld.
 • Alle kosten verbonden aan inning van achterstallige huur of andere schade hoe ook genaamd of ontstaan zijn voor rekening van de huurder.
 • De geleverde apparaten zijn van normale handels kwaliteit, de keuze van merk en type is aan de verhuurder.
 • Voor de gevallen waarin bij deze overeenkomst niet is voorzien gelden de wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur.
 • De huurder heeft het recht om het huurbedrag binnen door de bank gestelde termijn terug te laten boeken.
 • De huurder geeft verhuurder het recht het pand te betreden voor reparaties, aanpassingen, controle en veiligheid te controleren.
 • Reparaties en aanpassingen mogen alleen door verhuurder worden uitgevoerd.

Werkwijze voor het overnemen van het contract door huisgenoot:

 • Verzoekt u telefonisch om toezending van een nieuw huurcontract en geeft u dan ook de ingangsdatum van de incasso van de huur bij de nieuwe huurder aan.
 • Deze datum wordt door De Waslijn op het nieuwe huurcontract vermeld.
 • Per deze datum vervalt de incasso bij de oude huurder zonder nadere schriftelijke kennisgeving.
 • Laat het u toegezonden, huurcontract invullen en ondertekenen door de nieuwe huurder en verzend u minimaal één week voor de overeengekomen incassodatum het witte deel van het contract in de antwoordenvelop naar De Waslijn.

 

Voor studerend Groningen | De Waslijn